Privacy Verklaring

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is één van onze prioriteiten. Als beroepsfederatie wensen we de aandacht van onze leden en elk bedrijf of persoon met wie wij in contact zijn te vestigen op het belang van de bescherming van de privacy van elk individu. In dit opzicht hopen wij dat deze privacy verklaring hen kan inspireren en helpen om zich zo goed mogelijk te positioneren met betrekking tot dit onderwerp. De door Febelcarrosserie CS uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») zijn onderworpen aan het Belgische recht, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de Verwerking Febelcarrosserie CS, Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel Tel : 02/776.78.70 Email : info@febelcar.com

Febelcarrosserie CS voert verwerkingen van persoonsgegevens uit in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Tot wie is deze privacy verklaring gericht Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze leden/klanten en voormalige leden/klanten, prospecten en personen die ons informatie vragen. Deze privacy verklaring is eveneens van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die als Public Relation (dwz alle personen die geen leden, klanten of prospecten zijn) in onze database zijn opgenomen.

Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken :

a) Leden/klanten, voormalige leden/klanten, prospecten

 • Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, taal, functie
 • Adres, telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 • Informatie mbt uw onderneming: naam, rechtsvorm, adres, telefoon, e-mail, BTW nummer, ondernemingsnummer, aantal tewerkgestelde personen
 • Informatie mbt uw lidmaatschap bij Febelcarrosserie CS (lidmaatschap, startdatum, vervaldatum, betreffende groepering, lidmaatschapshistoriek, type abonnementen, contacten verbonden met persoon, …)
 • Betalingshistoriek
 • Labels waarvan uw onderneming ev. houder is
 • Informatie mbt de uitoefening van uw rechten inzake verwerking van persoonsgegevens (toestemming, intrekking toestemming, uitoefening recht van verzet, …)
 • Informatie mbt uw inschrijvingen en/of sponsoring voor onze activiteiten/ evenementen
 • Elke informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen via onze website en/of vragen die u ons heeft gesteld)
 • Uw contactvoorkeuren
 • Datum van registratie van informatie en bron

b) Public Relation

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres, telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 • Informatie mbt uw onderneming: naam, rechtsvorm, adres, telefoon, e-mail, BTW-nummer, Ondernemingsnummer, activiteit
 • Informatie mbt contacten
 • Betalingshistoriek
 • Informatie mbt de uitoefening van uw rechten inzake verwerking van persoonsgegevens (toestemming, intrekking toestemming, uitoefening recht van verzet, …)
 • Informatie mbt uw inschrijvingen en/of sponsoring voor onze activiteiten/ evenementen
 • Elke informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen via onze website en/of vragen die u ons heeft gesteld)
 • Uw contactvoorkeuren
 • Datum van registratie van informatie en bron Informatie verzameld via cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan via onze cookies. Voor meer informatie over dit specifiek gebruik, gelieve onze « cookie policy » te raadplegen, beschikbaar op onze website : http://www.eurogarant.be/nl/cookies/.

Informatie afkomstig van derden

Wij kunnen ook informatie verwerken die op u betrekking heeft en die afkomstig is uit externe databanken (bv. De Kruispuntbank der ondernemeningen, het betrokken paritaire comité van RSZ, gespecialiseerde dataleveranciers of social media platformen) die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken of om u gepersonaliseerde reclame te sturen.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgronden

a) Leden/klanten, voormalige leden/klanten, prospecten

Met uw toestemming (rechtsgrond : artikel 6a van de privacywetgeving) gebruiken en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden :

 • Beantwoorden van uw vragen via onze website of elk ander communicatiekanaal
 • Toesturen van onze nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven of verwerken van uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden
 • Gebruik van uw emailadres voor volgende drie doeleinden
  • Teneinde u direct marketing te sturen
  • Teneinde u uit te nodigen voor onze evenementen
  • Teneinde uw e-mailadres aan onze commerciële partners over te maken

Elke toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door met ons contact op te nemen conform de procedure omschreven onder de rubriek « uw rechten uitoefenen ».

In het kader van de aanvraag van een offerte of de uitvoering van uw contract (rechtsgrond : artikel 6f van de privacywetgeving) :

 • Voor algemeen lidmaatschapsbeheer en daarmee verbonden activiteiten
 • Voor versturen van informatie bestemd voor leden
 • Voor de uitvoering van uw abonnementen
 • Voor boekhoudkundige verwerking

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze reguliere bedrijfsactiviteiten te voeren, incl. de promotie van onze producten en diensten via direct marketing In dergelijk geval waken wij erover een evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privacy (rechtsgrond : artikel 6f van de privacywetgeving) :

Om u te informeren voor marketingdoeleinden over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel of u te informeren voor producten en diensten van geselecteerde derden die u voor marketingdoeleinden wensen te contacteren

 • Voor aanvragen tot sponsering
 • Om uw gegevens te centraliseren, combineren en verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van externe partners
 • Om u te contacteren in het kader van marktstudies
 • Om onze producten en diensten te verbeteren, onze evenementen, websites of mobiele applicaties te verbeteren volgens de voorkeuren van bezoekers, leden of prospecten.
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruiken en het beheer van geschillen en juridische procedures

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving): In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

b) Public Relation

Met uw toestemming (rechtsgrond : artikel 6a van de privacywetgeving) gebruiken en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden :

 • Beantwoorden van uw vragen via onze website of elk ander communicatiekanaal
 • Toesturen van onze nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven of verwerken van uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden
 • Gebruik van uw e-mailadres voor volgende twee doeleinden
  • Teneinde u direct marketing te sturen
  • Teneinde u uit te nodigen voor onze evenementen

Elke toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door met ons contact op te nemen conform de procedure omschreven onder de rubriek « uitoefening van uw rechten ».

In het kader van de aanvraag van een offerte of de uitvoering van uw contract (rechtsgrond : artikel 6f van de privacywetgeving) :

 • Voor algemeen beheer van uw activiteiten
 • Voor de uitvoering van uw abonnementen
 • Voor boekhoudkundige verwerking met inbegrip van de invordering van schuldvordering

Wanneer wij hiervoor over een gerechtvaardigd belang beschikken om onze reguliere bedrijfsactiviteiten te voeren, incl. het creëren van visibiliteit voor Traxio ten aanzien van onze Public Relations. In dergelijk geval waken wij erover een evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privacy (rechtsgrond : artikel 6f van de privacywetgeving):

 • Om u onze persberichten of andere relevante informatie betreffende Traxio en haar leden te sturen
 • Om u te contacteren in het kader van aanvragen aan bevoegde juridische autoriteiten
 • Om u te informeren voor marketingdoeleinden over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel
 • Voor aanvragen tot sponsering

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving): In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

Doorgave van uw gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen :

 • Aan onze onderaannemers, in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken (vb. Externe call centers, reclamebureaus, IT service providers, cloud service providers, incassobedrijven…). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies.
 • Aan verenigingen die deel uitmaken van dezelfde groep (waaronder Traxio, Fedagrim).
 • Aan Febelcarrosserie CS zodat zij u reclame-aanbiedingen kan sturen, eventueel op basis van uw marketingprofiel (niet van toepassing op de gegevens van onze public relations).
 • Aan onze commerciële partners zodat zij u reclame-aanbiedingen kan sturen, eventueel op basis van uw marketingprofiel (niet van toepassing op de gegevens van onze public relations).
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers
 • Aan onze partners die evenementen organiseren, waaronder « Auto Technica »
 • Aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Doorgave van uw gegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, meer bepaald via bepaalde van onze onderaannemers. In dit geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

Bewaartermijn van uw gegevens

Gegevens van prospecten worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf de opname in ons bestand. Gegevens van leden of klanten worden bewaard gedurende een periode van zeven jaar vanaf het einde van het lidmaatschap, abonnement of aankoop. Elke hernieuwing van lidmaatschap, abonnement of nieuwe aankoop zal een nieuwe bewaartermijn doen starten. Deze bewaartermijn is niet van toepassing als u nog een openstaande schuld heeft tav Febelcarrosserie CS. In dit geval worden uw gegevens opgeslagen, zolang de schuld niet is betaald.

Indien u onze nieuwsbrief ontvangt (als prospect of als lid) zullen wij u na drie jaar vanaf de inschrijving opnieuw om uw toestemming vragen. U kan evenwel op elk moment uitschrijven.

Indien u tot onze public relations behoort, bewaren wij u gegevens zolang u de functie uitoefent voor dewelke uw gegevens werden opgenomen in onze database.

Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, met name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen. Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot uw gegevens moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Zij gaan bewust om met persoonsgegevens en confidentiële informatie.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen

Uw recht op toegang en verbetering Conform de bepalingen van de privacy wetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u Febelcarrosserie CS toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken. Uw recht op verzet U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens dwz vragen dat we ze niet meer gebruiken voor direct marketing doeleinden (om u reclame toe te sturen), evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen (om u de reclame toe te sturen die we het meest interessant voor u achten, op basis van uw marketingprofiel) U hebt tevens het recht om u te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor dezelfde direct marketing doeleinden.

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: Febelcarrosserie CS, tav de Privacy Manager, Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel.

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt (info@febelcar.com) zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden. Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan.

Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren. Voor meer informatie over onze privacy verklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze “Privacy Manager” per email, via info@febelcar.com.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan contact@apd-gba.be.

Cookiebeleid

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met sommige pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Welke cookies worden gebruikt door eurogarant.be? 

Soorten cookies

Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en de gebruikersbasis beter te begrijpen, maken we gebruik van sessie- en trackingcookies. Wij doen dit door gebruikersinstellingen, gebruikersgedrag en zoekpatronen op te slaan in cookies. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan u gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. 

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website en worden daarom zonder uw toestemming geplaatst. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, om in te loggen, of om de toegang tot beveiligde delen van onze website te beveiligen. Wij verzamelen met deze cookies geen persoonsgegevens en geven de verzamelde informatie nooit door aan derden.
Cookiedetails
Functionele cookies
Deze cookies stellen onze website in staat verbeterde functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden geplaatst of door derde aanbieders van diensten die wij aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Helaas zullen bepaalde functies van onze website niet naar behoren functioneren zonder uw toestemming.
Cookiedetails
Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat de prestaties van onze website en diensten te verbeteren. Ze verschaffen ons informatie zoals het aantal bezoekers van onze website, welke pagina’s het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. Wij plaatsen ze echter nooit zonder uw toestemming, maar zouden het natuurlijk op prijs stellen als u daarmee instemt.
Cookiedetails
Marketing cookies
Deze cookies volgen uw online activiteiten om adverteerders te helpen relevantere reclame te leveren of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn blijvende cookies en bijna altijd van derden afkomstig.
Cookiedetails

Noodzakelijke cookies

 
Functionele cookies

 
Analytische cookies

 
Marketing cookies